Zasady Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów:

Proces certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów jest przeprowadzany zgodnie z przyjętymi zasadami:

W procesie Certyfikacji mogą brać udział Operatorzy produktów i usług turystycznych oraz Producenci produktów spożywczych i rzemieślniczych funkcjonujący na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.


Certyfikacja KLW jest prowadzona w następujących kategoriach:

  • Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;
  • Obiekty gastronomiczne;
  • Atrakcje turystyczne;
  • Produkty rzemieślnicze i artystyczne;[1]
  • Produkty spożywcze[2].

Przebieg procesu certyfikacji:

Etap I – Nabór zgłoszeń

Zgłoszenie akcesu do certyfikacji odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” Wniosku zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii.  

Etap II – Weryfikacja zgłoszeń

Proces Certyfikacji rozpoczyna się po złożeniu dokumentów: Wniosku zgłoszeniowego do Certyfikacji wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Certyfikacji, a także Wniosku zgłoszeniowego do Certyfikacji.

Weryfikacja zgłoszeń przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przedstawiciele Biura LOT KLW oceniają złożone dokumenty pod względem formalnym i ewentualnie wzywają do ich uzupełnienia.

Certyfikacja jest prowadzona każdorazowo przez członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie szczegółowych kryteriów wyznaczonych dla poszczególnych kategorii:

Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;

Obiekty gastronomiczne;

Atrakcje turystyczne

Produkty rzemieślnicze i artystyczne (pod pojęciem rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane
w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców);

Produkty spożywcze. 

Proces certyfikacji odbywa się w oparciu o:

Wizję lokalną Komisji Certyfikacyjnej w miejscach certyfikowanych (w przypadku kategorii: Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki, Obiekty gastronomiczne, Atrakcje turystyczne). Spotkania z przedstawicielami podmiotów wnioskujących o certyfikację w przypadku kategorii: Produkty rzemieślnicze i artystyczne oraz Produkty spożywcze (w przypadku tych kategorii na podstawie decyzji członków Komisji Certyfikacyjnej możliwa jest wizja lokalna w miejscu wytwarzania w zależności od specyfiki produktu w przypadku, gdzie ważne dla atrakcyjności turystycznej i jakości jest miejsce wytwarzania danego produktu certyfikowanego).

Etap III – Nadanie certyfikatów oraz oznakowanie obiektów/produktów/usług

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów oraz oceny produktów i usług zgodnie z istniejącymi kryteriami Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

Zcertyfikowane obiekty/produkty/usługi zostają oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

[1] Pod pojęciem produkty rzemieślnicze się w całym regulaminie rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców

[2] Pod pojęciem produkty spożywcze należy rozumieć produkty o charakterze regionalnym mogące stanowić „kulinarną” pamiątkę z Krainy Lessowych Wąwozów”

 

Regulaminy i załączniki: