Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Nałęczowska” powstała 19.09.2003r.

W dniu 12.06.2007 została zmieniona nazwa na Lokalna Organizacja Turystyczna “Kraina Lessowych Wąwozów” oraz został zmieniony statut umożliwiający przystępowanie do Organizacji podmiotów również z poza obszaru gmin: Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica. Obecnie Krainę Lessowych Wąwozów tworzą gminy: Karczmiska, Końskowola, Puławy, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica oraz Miasto Puławy.

Głównymi celami działalności Organizacji jest:

 • stworzenie zintegrowanego systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej
 • pomoc członkom organizacji w zakresie pozyskania i wykorzystania funduszy strukturalnych
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki

Dane Organizacji:

Lokalna Organizacja Turystyczna “Kraina Lessowych Wąwozów”

ul. 1 Maja 16

24-150 Nałęczów

NIP 716 26 69 665

KRS 0000222319

Nr konta 63 8733 0009 00129323 2000 0010

Biuro Organizacji:

ul. 1 Maja 16

24-150 Nałęczów

tel. 81 50 16 101

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarząd:

Nazwisko lub nazwa Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
GÓRALSKI LESZEK TADEUSZ PREZES ZARZĄDU
CZERNIEC WIESŁAW STANISŁAW WICE PREZES ZARZĄDU
BUKOWSKI GRZEGORZ   SEKRETARZ
SIWIEC KATARZYNA   WICEPREZES ZARZĄDU
MATRAS ŁUKASZ PAWEŁ SKARBNIK

 

Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, zwane dalej stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów stowarzyszenie może działać także za granicą.
 4. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Nałęczów.
 5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 8. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników
 9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
 10. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie zobowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§ 2

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie wizerunku Krainy Lessowych Wąwozów jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki,
 3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym „Krainy Lessowych Wąwozów”,
 4. zwiększanie liczby turystów odwiedzających „Krainę Lessowych Wąwozów”,
 5. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 6. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego „Krainy Lessowych Wąwozów” ,
 7. stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej,
 8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 9. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze „Krainy Lessowych Wąwozów”,
 10. inicjowania i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki,
 11. aktywizacja obszarów wiejskich “Krainy Lessowych Wąwozów ” poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą,
 12. stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych,
 13. koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie ”Krainy Lessowych Wąwozów“,

§ 3

Swoje cele stowarzyszenie realizuje po przez:

 1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki.
 2. Udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz własnej strony internetowej.
 4. Opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych stowarzyszenia.
 5. Organizację spotkań i imprez promocyjnych.
 6. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami, krajowymi i zagranicznymi.
 7. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie infrastruktury turystycznej.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych:

 1. wydawanie książek 22.11.Z PKD,
 2. wydawanie gazet 22.12.Z PKD,
 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z PKD,
 4. sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 52.48.G PKD,
 5. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 55.23.Z PKD,
 6. działalność organizatorów turystyki 63.30.A PKD,
 7. działalność pośredników turystycznych 63.30.B PKD,
 8. działalność agentów turystycznych 63.30.CPKD,
 9. działalność turystyczną pozostała 63.30.DPKD,
 10. prace badawczo — rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD,
 11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A PKD,
 12. działalność związana z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,
 13. działalność komercyjną pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD,
 14. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.B PKD,
 15. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 91.33.Z PKD,
 16. działalność muzeów 92.52.A,
 17. działalność związaną ze sportem, pozostała 92.62.Z PKD,
 18. działalność rekreacyjną pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72.Z PKD,
 19. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 93.04.Z PKD,

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie Organizacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne działające na rzecz turystyki, które zostały przyjęte przez Zarząd stowarzyszenia, po złożeniu w formie pisemnej deklaracji woli wstąpienia do stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji,
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia.

§ 7

Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
 2. zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
 4. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
 5. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności stowarzyszenia,
 6. korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa stowarzyszenia,
 7. używania odznaki stowarzyszenia.

§ 8

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie za zgodą zainteresowanej osoby.
 3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11

 1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:
 2. uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności stowarzyszenia,
 4. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 12

   1. Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:

  1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
  2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  3. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§ 13

   1. Członkostwo ustaje wskutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członka stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nieopłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  3. wykluczenia członka z stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał stowarzyszenia,
  4. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej

2. Od uchwały Zarządu stowarzyszenia w sprawie skreślenia, wykluczenia członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem  Zarządu stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organa doradcze Organizacji

§ 14

1. Władzami Organizacji są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna  powoływane są w drodze wyborów.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Polubownego trwa 3 lata.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający, które są osobami prawnymi uczestniczą w pracach stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do stowarzyszenia.
 2. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 1 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 16

 1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz stowarzyszenia.
 3. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez władze stowarzyszenia w formie uchwał.
 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

Walne Zebranie Organizacji

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd stowarzyszenia co rok, nie później niż do końca kwietnia każdego roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołujący go Zarząd stowarzyszenia powiadamia członków listem poleconym wysyłanym co najmniej 14 dnia przed datą Walnego Zebrania.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną, 1/4 członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy przez Zarząd, jeżeli wymaga tego pilny interes stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, pomimo ciążącego na nim obowiązku, Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub członek stowarzyszenia upoważniony na piśmie przez 1/4 pozostałych członków zwyczajnych.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni stowarzyszenia,
 2. członkowie honorowi z głosem doradczym,
 3. członkowie wspierający oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.

2. We wszelkich głosowaniach przedstawicielowi członka zwyczajnego przysługuje jeden głos.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować skutecznie wiążące uchwały jeśli obecnych jest na nim 1/2 członków zwyczajnych.
 2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków z powodu braku wymaganej, określonej w ust.1. ilości członków – w tym samym dniu i miejscu w jedną godzinę później niż wskazana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zwołane jest Walne Zebranie Członków w drugim terminie,władne do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

§ 23

 1. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem tych spraw, w których Zebranie postanowi, że głosowanie odbywa się tajnie.
 2. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Walnego Zebrania określa regulamin przedstawiony przez Zarząd organizacji i uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie zmian Statutu stowarzyszenia,
 2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia,
 3. uchwalenie programów działania stowarzyszenia,
 4. wybór oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia,
 8. zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność stowarzyszenia i jego organów,
 10. ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd,
 11. ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, i członków stowarzyszenia,
 13. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
 15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przekazania jej majątku.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 4. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
 5. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w obecności przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika stowarzyszenia oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.
 6. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu stowarzyszenia, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka stowarzyszenia jak również w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo dokoptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokoptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu stowarzyszenia lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
 9. Zarząd swoje funkcje kierowania stowarzyszenia może wykonywać przy pomocy Biura stowarzyszenia.
 10. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym stowarzyszenia.
 11. Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.
 12. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes stowarzyszenia.

§ 26

Zarząd jest organem zarządzającym Organizacją, do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Organizacji,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków stowarzyszenia,
 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów,
 6. przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 9. powoływanie biura stowarzyszenia, jego dyrektora oraz głównego księgowego lub zlecenie wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,
 10. wyznaczanie na podstawie uchwał osób upoważnianych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia
 11. opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
 12. określenie zakresu pracy biura stowarzyszenia i nadzór nad nim,
 13. skreślanie z listy członków,
 14. określenie sposobu pobierania składek członkowskich.

§ 27

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał podczas obrad Zarządu decyduje głos przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i określa funkcje członków Komisji.
 5. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka stowarzyszenia jak również w razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z tej funkcji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokoptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29

      1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym stowarzyszenia.

      2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia,
  2. ocena działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,
  3. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności stowarzyszenia oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,
  4. kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,
  5. występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 30 – skreślony

ROZDZIAŁ V

Majątek Organizacji

§ 31

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

    1. Na majątek stowarzyszenia składają się:

  1. wpisowe i składki członkowskie stowarzyszenia,
  2. wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia,
  3. dotacje, darowizny, i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności stowarzyszenia,
  4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

     2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 32

 1. Do ważności pism i dokumentów nierodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa lub Wiceprezesa względnie osoby upoważnionej przez Prezesa.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§ 33

 1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.