Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zrealizowała projekt pod nazwą „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” (umowa nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP zawarta w dniu 2 czerwca 2023 roku) współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

Skala działań  projektu jest bardzo szeroka. Zaczynając od promocji Krainy Lessowych Wąwozów, a kończąc na certyfikacji usług i produktów z obszaru KLW. Warto też wspomnieć o ogromnym wpływie projektu na całą społeczność lokalną oraz rozpoznawalność regionu na terenie całej Polski.

Głównym założeniem projektu było:

 • Wsparcie rozwoju i promocja sieciowych produktów turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów,
 • Rozwijanie i promocja Systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów,
 • Rozwijanie i promocja informacji turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów, w tym działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności marki Kraina Lessowych Wąwozów.

Główne działania skupione były na:

 • Opracowaniu i wydaniu folderów produktowych publikacja materiałów dla każdego z produktów sieciowych: Kraina Zdrowia, Smaki Krainy Lessowych Wąwozów oraz Akademia Lesslandia,
 • Opracowaniu i wydaniu mapy pt. Akademia Lesslandia - wydawnictwo będzie przedstawiało mapę z zaznaczeniem poszczególnych podmiotów biorących udział w produkcie pt. Akademia Lesslandia oraz informację o ofercie Krainy Lessowych Wąwozów dla dzieci i młodzieży,
 • Organizacji jednodniowych warsztatów dla uczestników produktów sieciowych warsztaty odbędą się na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Tematyka szkoleń:
  • przygotowanie i sprzedaż pakietów pobytowych,
  • promocja produktu,
  • współpraca w ramach sieci,
 • Przeprowadzeniu 10 certyfikacji nowych produktów i usług,
 • Opracowaniu i wydaniu mapy obiektów certyfikowanych - mapa Krainy Lessowych Wąwozów, na której oprócz sieci drogowej będą zaznaczone poszczególne obiekty certyfikowane,
 • Wykonanie systemu identyfikacji i promocji obiektów certyfikowanych - zostanie zakupionych 50 szt. stojaków reklamowych, które zostaną usytuowane w wybranych obiektach certyfikowanych,
 • Opracowaniu i wydaniu Informatora Turystycznego - folder będzie przedstawiał potencjał turystyczny Krainy Lessowych Wąwozów (z podziałem na tematykę związaną z naturą, kulturą, aktywnością), bazę gastronomiczną, bazę noclegową oraz informacje praktyczne,
 • Opracowaniu i wydaniu mapy „Najpiękniejsze wąwozy Krainy Lessowych Wąwozów”- wydawnictwo będzie zawierało mapę Krainy Lessowych Wąwozów z zaznaczonymi wybranymi wąwozami i ich opisem,
 • Opracowaniu i wykonaniu tablic wizerunkowych - zostaną opracowane i wykonane tablice wizerunkowe przedstawiające najważniejsze atrakcje turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów,
 • Promocji imprezy „Święto Krainy Lessowych Wąwozów” - impreza zostanie zorganizowana w pierwszej połowie czerwca 2023 roku. Będzie się składała z cyklu wydarzeń, podczas których będzie prezentowana oferta turystyczna Krainy Lessowych Wąwozów,
 • Realizacji kampanii pn. Jestem z Krainy Lessowych Wąwozów - zostanie zrealizowany cykl minimum 40 audycji (wywiadów, prezentacji) przestawiających „osobowości turystyczne” Krainy Lessowych Wąwozów,
 • Zakupie zdjęć do celów promocyjnych - zostaną zakupione (zlecone do wykonania) aktualne zdjęcia na potrzeby promocji i komunikacji marki.

Należy zaznaczyć, że projekt jest ogromną szansą dla podmiotów turystycznych działających na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Warunkiem jest jednak zaangażowanie w działania projektowe oraz współpraca. Dlatego też zapraszamy do członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.Realizowany projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów ”

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zrealizowała projekt pn. “Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów ”

Projekt zrealizowany w terminie kwiecień 2022 – grudzień 2022 był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rodzaju zadania publicznego z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka Priorytet 3.-Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Głównym celem projektu jest ciągła poprawa świadczonych usług i oferowanych produktów, profesjonalizacja kadr oraz wzmacnianie i podnoszenie spójności marki Kraina Lessowych Wąwozów.

W ramach realizacji projektu kontynuowana była certyfikacja usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów. Realizowane były również szkolenia w zakresie kreowania i rozwoju sieciowych produktów turystycznych oraz social mediów dla zcertyfikowanych podmiotów oferujących produkty i usługi na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zapraszamy do współpracy…Realizowany projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” otrzymała wsparcie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach rodzaju zadania publicznego z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka Priorytet 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług pn. Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

Projekt realizowany w terminie kwiecień 2021 – grudzień 2021. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu była poprawa świadczonych usług i oferowanych produktów, profesjonalizacja kadr oraz wzmacnianie i podnoszenie spójności marki KLW.

W ramach realizacji projektu opracowana została procedura certyfikacyjna usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów, przeprowadzone zostało szkolenie dla członków Komisji Certyfikacyjnej wg opracowanych założeń, przygotowanie i realizacja 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – uczestników Systemu certyfikacji.