logo-marka-2020

Certyfikowany Produkt

Polskiej Marki Turystycznej

Krainy Lessowych Wąwozów

Obiekty z Certyfikatem

O projekcie

CERT

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” realizuje projekt pn. „Podniesienie
kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji
Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowany ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  


Celem projektu jest rozbudowanie istniejącej już bazy obiektów certyfikowanych, które zapewnią
turystom najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług turystycznych.
Działania będą kontynuacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy
Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania
sieciowego” dofinansowanego w 2021 roku ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona certyfikacja 20 obiektów noclegowych, obiektów
turystyki wiejskiej i agroturystyki, lokali gastronomicznych, produktów spożywczych i rzemieślniczych
oraz atrakcji turystycznych. Dzięki systemowi certyfikacji turyści będą mieli większe poczucie
gwarancji jakości produktów i usług opatrzonych certyfikatem oraz wyjątkowości wybranych
produktów i powiązania ich z regionem. Proces ten przyczyni się do większego poczucia
bezpieczeństwa przy wyborze destynacji, usług i produktów.

Certyfikacja zostanie przeprowadzona przez Komisje Certyfikujące wyłaniane każdorazowo spośród
członków Zespołu Certyfikatorów. Zorganizowany zostanie cykl wizyt i ocen świadczonych usług i
oferowanych produktów oraz finalnie nadanie certyfikatów.
Efektem projektu będzie promocja i wzmocnienie marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów i
zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz aktywizacja społeczności lokalnych na terenie
Krainy Lessowych Wąwozów.

Zasady Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów:

Proces certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów jest
przeprowadzany zgodnie z przyjętymi zasadami:


W procesie Certyfikacji mogą brać udział Operatorzy produktów i usług turystycznych oraz
Producenci produktów spożywczych i rzemieślniczych funkcjonujący na terenie Krainy Lessowych
Wąwozów.


Certyfikacja KLW jest prowadzona w następujących kategoriach:

Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;

Obiekty gastronomiczne;

Atrakcje turystyczne;

Produkty rzemieślnicze i artystyczne;[1]

Produkty spożywcze[2].

Przebieg procesu certyfikacji:

Etap I – Nabór zgłoszeń

Zgłoszenie akcesu do certyfikacji odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” Wniosku zgłoszeniowego odpowiedniego dla
danej kategorii.  

Etap II – Weryfikacja zgłoszeń

Proces Certyfikacji rozpoczyna się po złożeniu dokumentów: Wniosku zgłoszeniowego do Certyfikacji
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Certyfikacji, a także Wniosku zgłoszeniowego
do Certyfikacji.

Weryfikacja zgłoszeń przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przedstawiciele Biura LOT KLW
oceniają złożone dokumenty pod względem formalnym i ewentualnie wzywają do ich uzupełnienia.

Certyfikacja jest prowadzona każdorazowo przez członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie
szczegółowych kryteriów wyznaczonych dla poszczególnych kategorii:

Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;

Obiekty gastronomiczne;

Atrakcje turystyczne

Produkty rzemieślnicze i artystyczne (pod pojęciem rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane
w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców);

Produkty spożywcze. 

Proces certyfikacji odbywa się w oparciu o:

Wizję lokalną Komisji Certyfikacyjnej w miejscach certyfikowanych (w przypadku kategorii: Obiekty
noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki, Obiekty gastronomiczne, Atrakcje
turystyczne).
Spotkania z przedstawicielami podmiotów wnioskujących o certyfikację w przypadku kategorii:
Produkty rzemieślnicze i artystyczne oraz Produkty spożywcze (w przypadku tych kategorii na
podstawie decyzji członków Komisji Certyfikacyjnej możliwa jest wizja lokalna w miejscu wytwarzania

w zależności od specyfiki produktu w przypadku, gdzie ważne dla atrakcyjności turystycznej i jakości
jest miejsce wytwarzania danego produktu certyfikowanego).

Etap III – Nadanie certyfikatów oraz oznakowanie obiektów/produktów/usług

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów oraz oceny produktów i usług zgodnie z istniejącymi
kryteriami Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

Zcertyfikowane obiekty/produkty/usługi zostają oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji
wizualnej Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

 

[1] Pod pojęciem produkty rzemieślnicze się w całym regulaminie rozumie się produkty pamiątkarskie
wytwarzane w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców

[2] Pod pojęciem produkty spożywcze należy rozumieć produkty o charakterze regionalnym mogące
stanowić „kulinarną” pamiątkę z Krainy Lessowych Wąwozów”

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2022/0013/1874/UDOT/DT/BP z dnia 26 kwietnia 2022r

© Copyright 2007 – 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O projekcie