logo-marka-2020

Certyfikowany Produkt

Polskiej Marki Turystycznej

Krainy Lessowych Wąwozów

Obiekty z Certyfikatem

Janowiec

O projekcie

CERT

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferowanych produktów i świadczonych usług związanych z turystyką, profesjonalizacja kadr oraz wzmocnienie i rozwój marki Kraina Lessowych Wąwozów.

W ramach projektu zostaną opracowane założenia, procedury i standardy do procesu certyfikacji oraz zostanie przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, lokali gastronomicznych, produktów spożywczych i rzemieślniczych oraz atrakcji turystycznych. Dzięki systemowi certyfikacji turyści będą mieli większe poczucie gwarancji jakości produktów i usług opatrzonych certyfikatem oraz wyjątkowości wybranych produktów i powiązania ich z regionem. To wyraźna korzyść, która spowoduje większe poczucie bezpieczeństwa przy wyborze destynacji, usług i produktów.

Do tego działania zostanie powołana Komisja Certyfikacyjna oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków Komisji Certyfikacyjnej, a także zostaną zrealizowane 3 szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców (zgłoszonych obiektów) z zakresu wdrażania standardów w ramach Systemu certyfikacji oraz profesjonalnej obsłudze gości. Następnie Komisja Certyfikacyjna przeprowadzi wizję lokalną u min. 40 zgłoszonych obiektów oraz nada im formalne certyfikaty.

Efektem projektu będzie promocja i wzmocnienie marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów i zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz aktywizacja społeczności lokalnych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zasady Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów

Proces certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów jest przeprowadzany zgodnie z przyjętymi zasadami:

 1. W procesie Certyfikacji mogą brać tylko udział członkowie LOT KLW, którzy mają uregulowane zobowiązania, czyli opłacone składki członkowskie, których wysokość uchwala Walne Zebranie Członków LOT KLW.
 2. Certyfikacja KLW jest prowadzona w następujących kategoriach:
 • Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;
 • Obiekty gastronomiczne;
 • Atrakcje turystyczne;
 • Produkty rzemieślnicze i artystyczne;[1]
 • Produkty spożywcze[2].

 

Przebieg procesu certyfikacji:

Etap I – Nabór zgłoszeń

Zgłoszenie akcesu do certyfikacji odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów Wniosku zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii.  

Etap II – Weryfikacja zgłoszeń

Proces Certyfikacji rozpoczyna się po złożeniu dokumentów: Wniosku zgłoszeniowego do Certyfikacji wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Certyfikacji, a także Wniosku zgłoszeniowego do Certyfikacji oraz weryfikacji płatności składki członkowskiej w LOT KLW.

Weryfikacja zgłoszeń przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przedstawiciele Biura LOT KLW oceniają złożone dokumenty pod względem formalnym i ewentualnie wzywają do ich uzupełnienia.

Certyfikacja jest prowadzona każdorazowo przez członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie szczegółowych kryteriów wyznaczonych dla poszczególnych kategorii:

 • Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki;
 • Obiekty gastronomiczne;
 • Atrakcje turystyczne;
 • Produkty rzemieślnicze i artystyczne (pod pojęciem rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców);
 • Produkty spożywcze. 

Proces certyfikacji odbywa się w oparciu o:

 • Wizję lokalną Komisji Certyfikacyjnej w miejscach certyfikowanych (w przypadku kategorii: Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki, Obiekty gastronomiczne, Atrakcje turystyczne).
 • Spotkania z przedstawicielami podmiotów wnioskujących o certyfikację w przypadku kategorii: Produkty rzemieślnicze i artystyczne oraz Produkty spożywcze (w przypadku tych kategorii na podstawie decyzji członków Komisji Certyfikacyjnej możliwa jest wizja lokalna w miejscu wytwarzania w zależności od specyfiki produktu w przypadku, gdzie ważne dla atrakcyjności turystycznej i jakości jest miejsce wytwarzania danego produktu certyfikowanego).

 

Etap III – Nadanie certyfikatów oraz oznakowanie obiektów/produktów/usług

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów oraz oceny produktów i usług zgodnie z istniejącymi kryteriami Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

Zcertyfikowane obiekty/produkty/usługi zostają oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

 

 

[1] Pod pojęciem produkty rzemieślnicze się w całym regulaminie rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców

[2] Pod pojęciem produkty spożywcze należy rozumieć produkty o charakterze regionalnym mogące stanowić „kulinarną” pamiątkę z Krainy Lessowych Wąwozów”

Regulaminy i załączniki

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/21/P/63003/2820/21/DT

© Copyright 2007 – 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.